ชื่อ - นามสกุล :นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานวิเคราะห์งบประมาณ
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
Telephone :094-848-45
Email :danuson.moe@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานวิเคราะห์งบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิเคราะห์งบประมาณ